ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


"กรุณาติดต่อสอบถามในเวลาราชการเท่านั้น"
วันจันทร์-ศุกร์ ติดต่อได้เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อได้เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

ผู้ประสานงานด้านนาฏศิลป์ไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวรนรรฏ อัญญะโพธิ์
0641955199
นางสาวคัทรียา ประกอบผล
0619954165
นางสาวอรอุมา สุขิตโภคากุล
0922807419
ผู้ประสานงานด้านดนตรี คีตศิลป์ไทย
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ภู่เพ็ชร์
0867696641
นายฐกฤต สุกุลกิตติไกร
0864944068


ผู้ประสานงานระบบการสมัครและส่งหลักฐาน
นายทิตรัตน์ ทองยั่งยืน
0619196555