โครงการนาฎศิลป์ไทย

โครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๘
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๗


รายละเอียดโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน

 

สถานที่ติดต่อ

 

จังหวัด

 

อำเภอ/เขต

 

ตำบล/แขวง

 

รหัสไปรษณีย์

 

โทรศัพท์

 

Email

 

ชื่อผู้อำนวยการ

 

๑ ชื่ออาจารย์ควบคุม

 

เลขบัตรประชาชน

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

๒ ชื่ออาจารย์ควบคุม

 

เลขบัตรประชาชน

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 
หน้าถัดไป