โครงการนาฎศิลป์ไทย

รายชื่อได้รับ CD/DVD แล้ว


ระดับ ประถมศึกษา


#รหัสชื่อโรงเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมนักแสดง
12โรงเรียนบ้านปงสนุก1.ยุภาพร ลาบ้านเพิ่ม
2.พรสิริน เกตุวงค์
1.ประกายรุ้ง สุขพี้
2.ศราสินี หล่ำแสง
3.เกวลิน หาญสืบ
4.เมชวิน เรืองเดช
5.ภัทรภรณ์ สอดสี
6.ชญาดา มีอัฐมั่น
23อนุบาลโนนสุวรรณ1.สหรัฐ ศิลปการ
2.รุจิรัตน์ พุทไธสง
1.ฐิติพร สละกลาง
2.ฐิติวรดา ดวงดี
3.ณิชารัศม์ เศรษฐทวีพงษ์
4.เบญจพร เจ็กกระโทก
5.ศิครินทร์ โพธิ์จันทร์
6.วรุณพร อุปมะเย
34วัดบางโฉลงนอก(ประสิทธิ์บำรุง)1.สุจิตรา นวเลิศมงคล
2.นิตยากร สงวนรัมย์
1.เมธาวี วงค์ศรีแก้ว
2. พิมพ์ลดา ยศพล
3.ปภาวรินทร์ เทพามาตย์
4.วรกานต์ จรพุ่ม
5.ขวัญธิดา เพิ่มสันเทียะ
6.เอมมิกา วงษ์รัตน์
46โรงเรียนวัดควนสูง1.กฤษฎา แก้วคง
2.มนัญญา ชูมณี
1.ทักษพร ศิลปรัศมี
2.กุลวดี หงส์ทอง
3.นัญสร ชูมณี
4.ศุภิดา กุศลเอี่ยม
5.ธิดารัตน์ วิเชียรชัย
6.จันทิมา ปิยธรรมคุณ
57มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น1.พัฒนพงษ์ พลดร
2.ธีรฉัตร จีนดร
1. ปรินทิพย์ นันศิริ
2.ชมบัวชมพู ไชยบัง
3.ศิริลักษ์ ไชยนิเดช
4.ธัญนัทน์ ดวงลาปา
5.เปรมสุดา กลัดอ่ำ
6.กฤติญดา สุภณกิตติวงศ์
69โรงเรียนบ้านปางขนุน1.ธนภูมิ อุปจันทร์
2.สุภาสิณีย์ ทับแจ่ม
1.ณัฐธิดา จำปาทอง
2.จุธามาศ ดิษกรรณ์
3.วรการณ์ กัลยา
4.กัญญาภัทร สงวนศักดิ์
5.แสงรวี ดีสูงเนิน
6.อัจฉรา หวานรอบรู้
710โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน1.สขิลา สิทธิศรี
2.ศุภาธิณี จิตจำนงค์
1.ณดา จันทร์วิเศษ
2.สุวรรณนา ด่านกระโทก
3.หทัยชนก ณรงค์ฤทธิ์
4.พิมพ์ชนก วรประสพ
5.ธันยารัตน์ สุวรรณเกิด
6.พัชราพร จั้นบัวลุน
812โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)1.วันเฉลิม แก้วงาม
2.นันธิญา กุลเรือง
1.พิมพ์พิชา ภมรสูตร
2.จิดาภา ผุดเผือก
3.ปิยมน เกตุงาม
4.ภัทรวดี คงมั่น
5.จิตตรานุช ศรีสารคาม
6.ฐานิตา ฉินะสถิน
915โรงเรียนวัดท่าตำหนัก1.กฤษณา คงสินธ์1.ภัทรธิดา ท้ายเมือง
2.พัชรพร ไทรงามเอี่ยม
3.ภัทษลัลดา แย้มประยูร
4.ภิญญาพัชญ์ โกทัน
5.ภณิดา ทัฬหสิทธิชัย
6.รดิสดา คำแปง
1020โรงเรียนอนุบาลลานสัก1.นางสาวดารัตน์ เพิ่มบุญ1.ไอรดา แย้มหนองเต่า
2.อชิรญาณ์ เฟื่องศิลา
3.รวิสรา โขมะพันธ์
4.อนิศรา สัมฤทธิ์
5.ธนัญชนก จำปาบุรี
6.อัฐภิญญา พุ่มพูน
1121วัดศรีสโมสร1.ฉัตรทราวดี ปานเพ็ง
2.นางสาวสุจิตตรา ประชันกลาง
1.ทวีทรัพย์ ทวีชาติ
2.ภัณฑิรา กลีบคำ
3.ณิชาภัทร เวหาประเสริฐศักดิ์
4.ธัญชนก สัตถาผล
5.ชลธิชา คุ่ยต่วน
6.เด็กหญิงธัญชนก ไพรราม
1223โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง1.นาถฤดี ทักษเดช
2.พัชราภรณ์ เอมมิน้อม
1.สุธิภาพร สันติวงษ์
2.จิราพร ทุมพัด
3.พันธุ์ทิพย์ ไทรเล็กทิม
4.สุกัญญา มานะกิจ
5.พิมณภา ศรีโสภา
6.นภาดล ไกรศิริ
1325โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี1.ภาคิน วรรณพิรุณ
2.กุลรดา พุทธผล
1.พิชาพัชญ์ แก้วประเสริฐ
2.ปุณิกากัญ รักนาค
3.พิมลนาฏ ทองศรี
4.พิชญ์พิชา แก้วประเสริฐ
5.รมิดา นาเพ็ชร
6.วัชรีญา หนูขาว
1426นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 11.ชัยชนะ แซ่ล้อ
2.ทินพงษ์ นามสนิท
1.ไพลิน เดชสุภา
2.ปรัศญาวรณันธ์ พูลทรัพย์
3.นัสวิไล นาคนรินทร์
4.อุรัสยา ภูกงลี
5.วัทนวิภา ทองรัศมี
6.ปิยธิดา ปิติยานนท์
1527โรงเรียนวัดสำโรง1.รวิสรา วรรักษ์ไพศาล
2.รวิสรา วรรักษ์ไพศาล
1.หญิง -
2.เลาะ -
3.ชุติมา -
4.ดาราพร เกิดดอนแฝก
5.ธันยาภัทร์ โตปาน
6.สุกคำ ท่วยคำ
1628โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร1.วศิน ผจงงาม
2.รัฐติกาล กลิ่นกลาง
1.ชัชชญา สว่างค์
2.ปภาวี เหล็กหมื่นไวย
3.พจณิชา ผุสดี
4.พัชริดา แสงนิล
5.ธีนิดา สกิจขวา
6.อารยา เพลาะกระโทก
1730โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)1.ว่าที่ร้อยตรี กัญจาพัฒน์ เกิดพุฒ
2.ชาคริต หว่างชูเชื้อ
1.วิภาดา ดวงพัตรา
2.ศุภนัน วงษ์สุมาลัย
3.ณัฐนันท์ มณีมาศ
4.วิภาวี ดวงพัตรา
5.รมณ นาเมืองรักษ์
6.รมยกร นาเมืองรักษ์
1831มูลนิธิวัดศรีอุบรัตนาราม1.อัจจิมา สมานคติ
2.ภวันรัตน์ ณ สมบูรณ์
1.ฐิติมา ราชอุดม
2.คุณนิญา ละออ
3.ณฉัตร รุ่งเรื่อง
4.ปริยากร เนียมเกิด
5.นิชาภา กุคำวงษ์
6.ภัทรธิดา โสภีพันธ์
1933โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม1.ณัฐณกรณ์ พงษ์พัฒนนนท์
2.นภาพร บุญหล้า
1.สุภัสสร แจ่มเหมือน
2.พีชญา ภารบุญ
3.สุชานันท์ งามสวัสดิ์
4.ธัญชนิด ศรีทองเกิด
5.ปวรรัตน์ มงคล
6.ศรสุดา ภาสี
2036อนุบาลวัดพระพุทธบาท1.ธนาภรณ์ สวัสดี
2.อภินุช แก้วทอง
1.สุพรรษา วงเงิน
2.พิชชานันท์ อินทร
3.ชุติกาญน์ สุขดารา
4.ศศินันท์ แซมลำเจียก
5.วชิราภรณ์ สมันตมิตร
6.สุกัลยา คำนิสา
2137มายดรีม น่าน1.ปรารถนา จันคำ
2.กานติมา ตาเเว่น
1.ชนัญญา ชนะงาม
2.สกุลญารัตน์ ขัดเงางาม
3.ศุภรดา ศิริมาตร
4.นันท์วลัญช์ ปัญญาอินทร์
5.ณิชาวีร์ ศิริมูล
6.ชัชชญา แซ่เต็น
2238โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร1.ณภัทระ ฤาชา1.วรัญญา ปรึกไธสง
2.กัลยา พลอาวุธ
3.ธันยมัย แย้มศรี
4.อังคณา สุขล้ำ
5.รัฐมณ อุ่นเนื้อ
6.ธนวรรณ เข็มมะลัง
2339โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ1.อนุพงศ์ สุวรรณจันทร์
2.ชมพูนุช จันทร์สุวรรณ
1.นิตยกานต์ โพธิ์พล
2.ธนวรรณ พุ่มฉาก
3.สุวภัทร ปานศรี
4.วรฤทัย กองทอง
5.ฐิตาภา ทับพันธุ์
6.ณิชารีย์ ตาตะสิงห์
2441วัดบ้านคลอง1.พิชิตชัย นันทฤทธิ์
2.พิมพ์ชนก ฤมิตร
1.กนกวรรณ โสภิณ
2.พิชญาดา ความจำ
3.ธนภรณ์ สมใจ
4.กวินตรา รัตนานพ
5.ธัญชนก จันทร์มา
6.พริศพราว สมใจ
2543โรงเรียนบ้านเนินมะปราง1.อัจฉรียา มั่นสวาทะไพบูลย์1.พิมพ์ณดา พรมรักษา
2.อาธัญญา รนกระโทก
3.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กำจร
4.ภิญญาพัชญ์ อุ่นอ่อน
5.พิณณภัทร ยอดจันทร์
6.จิรัชยา ศรีสุข
2644โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 1421.ชนัตดา รักษี
2.สิทธิศักดิ์ บุญชุ่ม
1.ศุภาพิชญ์ เรืองบุปผา
2.ศิริวรรณ นักร้อง
3.ปณิตา เหล่าเลิศ
4.ปรียา ดาปาน
5.สุรัตนา กุญชร
6.แอ๊ด
2745โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์1.ณภาภัช พระเกตุเมือง
2.ประภาส จันทร์เสน่ห์
1.ยมลภัทร ศรีสวัสดิ์
2.เปมิกา ศุภสุรัติกุล
3.นภัทรศรินทร์ ยะชะระ
4.ณิชารีย์ สีทา
5.กัญญาภัค มณีประเสริฐ
6.อัจฉราพร มณีคุ้ม
2846ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)1.นพดล ดิษสวน
2.กุลภัสสร์ พงษ์กิตติธรรม
1.ปวันรัตน์ ภูผากัมปนาท
2.สายน้ำผึ้ง แซ่จู
3.พชรมน กระจ่างศรี
4.ขวัญจิรา ศิริกัณทะ
5.ปภาวรินท์ สิทธิกัน
6.รวิสรา โตเลี้ยง
2947อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)1.น้ำผึ้ง เสืองาม
2.ศิริ ปิติอุ่นจำเริญ
1.พัทธ์ธีรา บุญเกิด
2.กรกนก มั่นคง
3.กิตติมา วงษ์สง่า
4.วริศรา ภูมิสวัสดิ์
5.จิรญาภา นามสีอุ่น
6.ภัทรศยา ปากดี
3048โรงเรียนบ้านนายาง1.อัมรินทร์ เพียเอีย
2.ธันวา แสนบุญมา
1.นภัสวรรณ หมูสี
2.จุรีรัตน์ ไชยคำภา
3.ปิยดา โคตช้าง
4.ปิยรัตน์ โคตช้าง
5.บัณฑิตา เสนทา
6.อารดา สีชาทุม
3149บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)1.สุรินทร สังเกตุกิจ
2.นิภาพร บุคจำปา
1.กรณัฏฐ์ บุสยาตรัส
2.เลิศลักษณ์ จิตตรีพันธุ์
3.นิวาริน วังสันต์
4.นันทธิดา สายยศ
5.กัญญาณัท ดัชถุยาวัตร
6.ธิราภรณ์ หงษ์เพชร
3252บ้านนาฏศิลป์ออเงิน1.ปรารถนา ทองกาล1.นันท์ธริน สิริโชติวรชิตกุล
2.เมธาวดี พัฒพิบูรณ์
3.ชลวณิชย์ฟ้า ธนันท์จรัสเดช
4.พัฒน์ธนสรณ์ ภูมิภักดิ์
5.เขมิกา สวีแสง
6.กัญญาภัค กาญจนโพธิ์
3354โรงเรียนบ้านดอนปิน1.วีรวัฒน์ กาญจนัษฐายี
2.ทักษพร มะโนริน
1.พัชรี สีดาคาน
2.จิณห์นิภา สิงห์ทองวรรณ
3.ธัญญารัตน์ นายตา
4.ชุติกาญจน์ ลุงป่าง
5.กัลยกร ทักษิณปัญญา
6.ธัญญรัตน์ วิสสุตจรัส
3490บ้านนาฏศิลป์ครูหญิง1.ดลสิตาภา ดวงอินทร์1.เอวารินทร์ สาโรจน์
2.ณฟ้า โสตถิชัยอาภรณ์
3.ณอาภา แสงประทุม
4.พิชญธิดา โสปันหริ
5.ชิสากัญญ์ ภักดีบุตร
6.อริญรภา อยู่ญาติมาก
3556โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล1.บุญฤทธิ์ มหาพงษ์
2.ณัฐธิดา ศรีอุทัย
1.สุภิษฎา ชุลีประเสริฐ
2.ศรนัดดา เเก้วกลม
3.นลินนิภา เหรียญอำนวยชัย
4.สุชานัญ เซี่ยงฉิน
5.พิมพ์ลภัส อาสาชะนา
6.ภัทรานิษฐ์ อุ่นอารีย์
3689บ้านรักษ์ศิลป์1.เนตรดาว ธุปะละ1.ภคกมล อรัญฤทธิ์
2.ญาดาภา จีนฮี้
3.ขวัญฤทัย แย้มกลัด
4.วาตุกานต์ พัฒนศิริ
5.โฮดายาห์ รุ่งแจ่ม
6.ฟิลิเซีย นิคโคเลท โครเทสซี่
3758วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)1.สุภาวดี อารยะโชติ
2.ศุภณัฐ ประเสริฐชัยโชคดี
1.ชนมน ผสมศรี
2.รวินทร์นิภา บุตรงาม
3.กัญญพัชร นนทะสี
4.สุตาภัทร แก้วเล็ก
5.นราวดี แสนดวง
6.ศยามล เลาหภารากร
3860โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)1.ไอลดา แถวโพธิ์1.ณัฎฐณิชา อ่ำเอกกิจ
2.ทักษพร เปรมปรีดิ์
3.ไอรฎา อานอาชา
4.ณัฐปภัสร์ นำแสง
5.สิริรัตน์ รักษา
6.ชัญญานุช โพธิ์ทอง
3968รัตนโกสินทร์ ๙1.ชยาภรณ์ คงอยู่1.ปุณยพร อุโอ
2.ดารากร นิลศรี
3.อรวรา สุดสา
4.พชรพร ใหม่วงศ์
5.หวาน
6.ธัญญรัตน์ พันนึก
4071โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน1.ณัฐพร แก้วจันทร์
2.ปวรา เลิศชูสกุล
1.กัญญากร ปัญญะ
2.กรรณิกา จันทร์หนิ้ว
3.ณัฐกานต์ โม่งวัน
4.กนกกร บุญเรือง
5.วิทิตา บุญตอง
6.อัณณ์ญาดา ศรีจันทร์เกษม
4174ราชวัตรวิทยา1.กมลชนก อ่อนศรี
2.ปิติ เสาวภาคพฤกษ์
1.จิรนันท์ สังขระ
2.วัชรีวรรณ ศรีอำพันธ์
3.ธนาภา กิจเกษมสวัสดิ์
4.ปริชญา ชาญพิทักษ์สมุทร
5.ธนพร ผ่องปัญญา
6.ออนสินี ศรีนวน
4278บริบาลภูมิเขตต์1.รัชนีวรรณ งามประกอบ
2.อพินทร วิชากุล
1.จันทิมา พรมเทศ
2.ปภาวรินทร์ กู่แก้ว
3.ลลิตา สัตย์ซื่อ
4.กัญญาพัชร ภูผาใจ
5.ชวัลรัตน์ มุ่งปั่นกลาง
6.ณัฐชารีย์ รินทร์แสนสี
4381โรงเรียนบ้านบางกะปิ1.ศุภัชญา รักนุ่ม
2.ปรมินทร์ เต็มพร้อม
1.ทักษยา ฉันท์ภากร
2.ไอรดา โสภารัตน์
3.ชยาภรณ์ แก้วละเอียด
4.ปัณฑิกา สีม่วง
5.พรรวินท์ ชูแก้ว
6.วิชญาดา ลุยจันทร์
4482อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)1.ธัญศภรณ์ ถาปนะกุล
2.เบญจพร บุญญานุวัตร
1.ปภาวรินทร์ หูกขุนทด
2.อัญชิษฐา ถาวรวิสิทธิ์
3.นันทิชา ปานมา
4.นฎกร โพธิบัต
5.ฐิตารีย์ บุษบา
6.กวิสรา ยอดเพชร
4586โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม1.ธิติธาดา ดวงเคน
2.ปราณี กุลมิน
1.เมธาพร คำศรี
2.ณภัทรฌา สุการะ
3.รุ่งนภา นามผา
4.ธันยารัตน์ สาระผล
5.พัชรา พลไชยทา
6.ปนิดา ปาละรีย์
4687หัวไทร(เรือนประชาบาล)1.พียกา ศรีใส1.สุวพัชร ศรีปราชญ์
2.นลินญา ศิวิไล
3.นันท์ลภัส ช่วยเกิด
4.กมลลักษณ์ ช่วยนุกูล
5.สายน้ำ หนูคง
6.ปิยะรัตน์ พูลจันทร์
4791โรงเรียนอนุบาลเสาไห้1.กัญชลิการ์ ปัญญา
2.อัจฉริยา สถิตวัฒน์
1.ชนัญชิดา พรมพันธ์
2.ณัฏฐ์ญา แก้วสุก
3.นพลักษณ์ ไกรยะแจ่ม
4.มนัสนันท์ คลิกคลาย
5.ปัณฑารีย์ แสงเงิน
6.ญาณสิกานต์ วรปัญญาระดับ มัธยมศึกษา


#รหัสชื่อโรงเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมนักแสดง
111หนองเรือวิทยา1.วิทยา แฝงด่านกลาง
2.จตุรงค์ คนึงนึก
1.เบญจวรรณ แก้วประจง
2.กันยาพร นิคมเรืองฤทธิ์
3.วิภาวี อินทสังข์
4.ชนิสรา นพวาน
5.คุณาพร คำสุข
6.แพดตี้ วละจิด
7.ติณณภพ กัณหาพิมพ์
8.สุรธัช ศิริเทพทรงกรด
9.
10.
213โรงเรียนพะเยาพิทยาคม1.ดารากรณ์ นาคสุกเอี่ยม
2.กรรณิกา คำถิน
1.ปานฝัน กาจารี
2.ญาณพัฒน์ เพชรคง
3.ณิรชา รัชทานี
4.ธารารัตน์ เป็งรักษา
5.ธาดาพงศ์ ต่วนทอง
6.ชนกันต์ ขันคำ
7.โยษิตา เขียวแก้ว
8.ชุตินันท์ ธิศรี
9.
10.
314โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี1.กรกมล วัฒนวิจารณ์
2.ปริญญา บ่อจักพันธ์
1.ปราณปรียา กุสามาลย์
2.มุทิตา ฉลาดเฉลียว
3.อรัญญา สะใบทอง
4.สุชญา เยาวสังข์
5.บุณยาพร ทับสงเคราะห์
6.พสิฐชัยะกร อนันต์สันติวงศ์
7.ชมพูนุช แน่นอุดร
8.ปานนภา ทัศสาคร
9.
10.
416ภัทรบพิตร1.นภกานต์ วุฑฒยากร
2.กัญญาภัทร เวียงใต้
1.ชลดา คำประโคน
2.กัญญารัตน์ มงคล
3.ธนัญญา เสมอภาค
4.สุพรรษา มู้เม่า
5.ชุติชัย กระสังรัมย์
6.ธีรภัทร อาญาเมือง
7.ธิดาพร คุ้มครอง
8.นภัสสร กัลยารักษ์
9.
10.
517เตรียมอุดมศึกษา1.ลัดดา ฉิมพาลี
2.สุพิชฌาย์ รอดภัย
1.ชลลดา อินทพล
2.ชาคริยา สิรรมย์
3.ฐิตาภัทร์ เทศกลิ่น
4.มนุญญา เกศวพิทักษ์
5.ศิรินันท์ แย้มนวล
6.พอเพียง เธียรทองอินทร์
7.ธมนวรรณ ปันแก้ว
8.จิณณ์นิภา รพีพงศ์
9.
10.
618ราชโบริกานุเคราะห์1.สุวจนี พุ่มทอง
2.ศิริลักษณ์ แก้ววงษ์ล้อม
1.กัญญาณัฐ อ่อนละมูล
2.มณีรัตน์ จันทร์พิภพ
3.ศุกร์ปรากร บัวงาม
4.ศศิวิมล หลอดทองแดง
5.ธัญดา เปียวิเศษ
6.ปัญญ์ชลี หว่านพืช
7.ณิชกมล ชื่นอู่ทรัพย์
8.ภัทรภร พรหมบุรี
9.
10.
719โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก1.เตมีย์ ศรีคง
2.อาคม วงค์ทองเกื้อ
1.ณิชาภัทร เจริญศรี
2.อรวรรณ ชื่นแดง
3.วิชญาพร ขำคารมย์
4.ปรียาวดี ดาปาน
5.ญาณัจฉรา ทองแก้ว
6.ฐิติกานต์ ปานโรจน์
7.ศศินา ยิ้มศรี
8.ภาวิษา พรหมสุวรรณ
9.
10.
822โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม1.เบญจวรรณ โหมดชัง
2.ณัฐวรรธน์ ชุติภัทร์ดำรงกุล
1.รินรดี อินทรานนท์
2.รินรดา อินทรานนท์
3.ธนโชติ จันคีรี
4.ณัฐลดา มูลชาติ
5.ลลิตา บุญผ่อง
6.ณฏฐพรรณ กลัดแก้ว
7.ทัศนีย์ โคกทอง
8.กนกพร กามินี
9.
10.
924โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1.อนันท์ วงษ์แสง
2.ศศิมา แสงสว่าง
1.พรสวรรค์ กันตา
2.พริมรตา พลอยสุข
3.ณัฐชา คำเบิก
4.ณัชชาฬวีร์ เตยะณะเวชกุล
5.พิชญธิดา บงแก้ว
6.อุรชา พรมใจบุญ
7.ญาณิศา คำเบิก
8.จิรฐา จันทีนอก
9.
10.
1029โรงเรียนสตรีวิทยา1.ยุทธนา แซ่พั่ว
2.พิมพ์ลดา หงส์ธนรัตน์
1.ศิรภัสสร ชัยสิทธิโยธิน
2. ณัชริญา บริสุทธิ์ธรรม
3.ลักษณียา นาคสุก
4.ลภัสรดา งามสุจริต
5.ภรพุทธิกันย์ เหล่าคะเณย์
6.จิรชยา ภัสสรภาคภูมิ
7.นุชจิตรา รุ่งเรือง
8.นงนภัส พุทธาทาป
9.
10.
1132โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม1.สุภาวดี คำแก้ว
2.ภัทราพร คำคูเมือง
1.สุวรรณษา ปั้นผ่องแผ่ว
2.ณัฏฐ์ดารินทร์ สุขสบาย
3.รพีพร ปันคำ
4.สุพิชญาพร คำมะนิตร
5.ธนาพร น้อยตง
6.ธิดารัตน์ ผลดี
7.อธิชา บุญเนตร
8.อนุชิตา กองตา
9.
10.
1235โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ1.เนรมิตร พานะโส
2.ภีรินทร์ บัวทอง
1.สโรชา ชูใจ
2.จุฑามาศ ชูชื่อ
3.ณัฏฐณิชา นิราชสูงเนิน
4.ณิชกานต์ หนูชูด
5.ชญานิษฐ์ หุ่นสุวรรณ
6.ไอย์ลดา จันทร์ตรี
7.มธุรดา แสงทองสี
8.อรจิรา เครือคำวัง
9.
10.
1340โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา1.ณัฐดนัย หมั่นเที่ยง
2.ณัฐพล เทพศิริ
1.ฐาปนี วรรณทอง
2.พรวรา มาลาทอง
3.อรวรรยา อ่อนแก้ว
4.ยุพารัตน์ รัตนพาหุ
5.นาตาชา แซ่แท่น
6.ปิยะธิดา คงอาวุธ
7.บุณยานุช บัวทอง
8.พิมพ์เพทาย กระจ่างพัฒน์วงษ์
9.
10.
1442โรงเรียนถาวรานุกูล1.ฐิติรัตน์ ไพศาลสิริวัฒน์
2.ปวีณา พลชัย
1.ศิริพร ทองแท้
2.รัชฎาภรณ์ ดารารักษ์
3.กนกพิชญ์ วงษาวิเศษ
4.กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์
5.ฤดีภรณ์ ทรัพย์ล้น
6.วิชญาพร สุขเกษม
7.ศุภนิดา หลงสวาสดิ์
8.วิภาวี สุวรรณเสถียร
9.
10.
1550บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)1.สุรินทร สังเกตุกิจ
2.ดอลยา แต้มทอง
1.ปรียาภัทร พระจันทร์ตรา
2.ศิริกัลยา พระจันตรา
3.เปมิกา บุตรลักษณ์
4.กัญญาณัท บุสยาตรัส
5.พรรณิกา ต้นกันยา
6.วารุณี วังสันต์
7.ศุภิสรา สุภนาม
8.กรรณิการ์ ศรีแสง
9.
10.
1653โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้1.กุลนิธี แสงกิตติกุล1.หิรัณยา อ่องสมบัติ
2.ชาคริยา จันทร์แก้ว
3.ณัฐวดี เมืองแดง
4.นัฎฐธิดา ศรีสมบูรณ์
5.กมลชนก ส่งทวน
6.โชติพัฒน์ หอมเกตุ
7.วิภาณี คงจันทร์
8.อธิชา สุทธิรักษ์
9.
10.
1759โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน1.นรเศรษฐ์ พลโยธา
2.ชนากานต์ สุรพนาวัลย์เวช
1.ศศิวิภา ตันติธนากรกุล
2.ขวัญพิชชา แซ่หลี
3.ปริชาติ ศรีคำภู
4.สมฤทัย อุปพงษ์
5.อติกานต์ กลหลัด
6.โสภิตา ฤทัยรัตน์เจริญ
7.ปนัดดา รักษ์รู้
8.ศุภาพิชญ์ พวงมณี
9.
10.
1861โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา1.พงศภัค ศรีสกุล
2.ชลธี จันทร์แจ่มศรี
1.เพชรลดา ประกอบมูล
2.ภคพร พรหมกระจ่าง
3.หว่า ไม่มีนามสกุล
4.พัดชา ไม่มีนามสกุล
5.กานต์ธิดา ประทับสิงห์
6.กวาง ไม่มีนามสกุล
7.เดือนนภา ไม่มีนามสกุล
8.ปุญญิศา ตาคำ
9.
10.
1962เวียงสระ1.ดวงกมล หวานแก้ว1.ณัฐฐาภร วัฒนวงศ์
2.กชกร ทั่วจบ
3.สกลวรรณ เพ็งสกุล
4.ปาริฉัตร โพชนาธาร
5.กริญญากร จิตรธรรม
6.วลัยลักษณ์ ประพันธ์
7.วริษฐา คล้ายโสม
8.สุริวิภา ฉวาง
9.
10.
2063ชลกันยานุกูล1.พงศ์ศักดิ์ คงมูล
2.ธีรยุทธ อัมรากูล
1..ฐิติพัชร วัสสุตะมะ
2.ภรภิชชา โพธิ์ทองมา
3.ภัททิยา ชัยทอง
4.ฉัตรสิริ สงฆ์จันทร์
5.ชลภัสสรณ์ ชินทอง
6.ชนัญธิดา ประเสริฐวงษ์
7.อนันตญา มีเจริญ
8.ชมพิมาน กิจสุภาพศิริกุล
9.
10.
2164ระยองวิทยาคม1.ศรวิชัย พิเศษรัมย์
2.จินดาวรรณ พันธ์ศรีเลา
1.ปรัชญานันท์ ประพิตสวัสดิ์
2.ณิชกานต์ คำวงศ์
3.ปรารภัทร์ รุ่งเรือง
4.สวิตตา ศิริมหา
5. ปิณฑิรา จรรยารักษ์
6.พัทธนันท์ ศิลปสม
7.อมิตา บุตเชอร์
8.สิรีธร อัมฤทธิ์
9.
10.
2266โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี1.เสาวรส พันธ์พืช
2.กัลยาณี กำเนิดคุณ
1.นันทภัทร แสงอินทร์
2.มนัสวัลย์ จันทาทอง
3.พิชามญชุ์ กิจสุวรรณรัตน์
4.พิชญ์ชาวีร์ ศรีธรรมรงค์
5.เบญจมาภรณ์ รอดแผ้วพาล
6.ลักศิกา พรมตา
7.นันทกาญจน์ สอนขยัน
8.น้องใหม่ นูมหันต์
9.
10.
2367โรงเรียนดัดดรุณี1.เกศ น้ำทิพย์
2.รวิวรรณ เล็กสวัสดิ์
1.กนกวรรณ นิลประเสริฐ
2.ปาริฉัตร หอมอบ
3.วิยดา ภู่หมื่นไวย์
4.ตันโจ
5.สุพพัตรา อินทะพิมพ์
6.ณัฐชยา เทียมเมืองแพน
7.สุภัสสรา เบญจาธิกุล
8.ภิญญาพัชญ์ หมั่นเพ็งยัง
9.
10.
2469โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์1.มาดาพร น้อยนิตย์
2.เบญจรัตน์ นามนิล
1.พรีศา อังศุภัทร์
2.พิชญ์สินี สุขวิวัธน์
3.ธนัชภัค ชูสร้อยปิ่น
4.ฐิติรัตน์ จันทร์จรุง
5.ณัชมน สุทัศน์
6.มณฑิชญาณิ์ ทองโอฬาร
7.จิณห์นิภา เจ้ยชุม
8.วรัทยา ระวังยศ
9.
10.
2570โรงเรียนไทรน้อย1.ณัฐวีร์ วรศะริน
2.พรพรรณ โพธิ์ร่มเย็น
1.สิริกาญจน์ คงสามัคคี
2.พีรญา ชูรักษ์
3.ณัฏฐริกา ยศสมบัติ
4.ชนัญธิดา ศรีประสิทธิ์
5.นิชาภา สุขโชติ
6.นานไม หนานอิง
7.ธมลวรรณ เพ็งหมุ่ย
8.มนัสนันท์ นรศรี
9.
10.
2672ศรีสะเกษวิทยาลัย1.กนกอร มูลสาร
2.ชานนท์ ยังประสิทธิ์กุล
1.สิริกัญญา โสภาพันธ์
2.กันญ์ชินี พงศ์เมธินทร์
3.สุธาสินี แหยมไทย
4.ศิรภัสสร พันธ์คำ
5.ณัฐธิดา กันทะพันธ์
6.กัญญาภรณ์ ภูชื่นแสง
7.อาฒยา จันทะศิลา
8.สิปาง โสมาลีย์
9.
10.
2773โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี1.อัจฉรา พานทอง
2.โสภิดา แดงเรือง
1.พัฒฐรีวรรณษ์ พัดพรม
2.ภัคจิรา ท่าโพธิ์
3.เบญญาภา กรีรัมย์
4.อรัชพร แก้วมงคล
5.ภควดี สนองคุณ
6.ทักษพร วิมูลชาติ
7.ฌามาวีร์ สายฟู
8.เมทิกา กรีรัมย์
9.
10.
2875ศรัทธาสมุทร1.คณน ไชยพร
2.ธนกฤตา น่วมศิริ
1.ศศิวิมล แขกวัด
2.พาขวัญ ขวัญช่วย
3.ศิรภัสสร ทินบัว
4.ธนพร โตเงิน
5.พรพระพุทธ หอสว่างวงศ์
6.รมิตา ต่างขวาแสง
7.อภิญญา ศรีสง่ากุล
8.นภัสวรรณ สือสกุล
9.
10.
2976ราชินีบูรณะ1.กรวรรณ แตงทองแท้
2.ออสติน ฮาต
1.ทิพย์มณฑา แสงภู่วงษ์
2.ขวัญชนก วิโรฒเรืองระวี
3.ณัชชา มงคลรัตนาสิทธ์
4.ธีรนาฏ โตโพธิ์ไทย
5.พรฑิภา นุ่มไทย
6.กมลชนก อ่อนพันธ์
7.ศุภสุตา โยธาวุธ
8.อัญรินทร์ แซ่ลิ้ม
9.
10.
3077โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)1.นฌกร ผู้ทรงธรรม1.ณัฐณิชา มูลศรี
2.ธัญวรัตน์ หนูห่อ
3.อภิรตา พงศ์นา
4.เกสราพัชร์ คำแหง
5.รฏชนก วัชรินทร์กร
6.ณภาภัช ทองนุ่ม
7.อรไพลิน จริยภักดีปฏิมา
8.ณิชกานต์ งามสมบัติ
9.
10.
3179นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย1.กรศศิร์ ดียิ่ง
2.ฮาดัสซาห์ ศรีชัย
1.เกร็ดดาว ทรัพย์เงิน
2.ธันยพร โรจนศิริพงษ์
3.วรวลัญช์ วรผล
4.พิมพ์พิศา ก้านศรี
5.กิตติมา เลาหะพงษ์
6.พรทิพย์ ศรีแสง
7.พรวลัย ดาวเรือง
8.วรัชญา ชัยพิพัฒน์
9.
10.
3280โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี1.ปราโมทย์ คชเสนีย์
2.วุฒิศักดิ์ จ้องสาระ
1.ณัฐชญา เชื้อนิล
2.นันท์ปภาพร สมผิว
3.ประภาศรี สวัสดิ์พงษ์
4.โชติรส เนียมปาน
5.ศิลาแสง สุนทรวัฒน์
6.ณัฐถนอมชัย ระดมกิจ
7.จิณห์นิภา มะลาเหลือง
8.ณัฐพร พวงจำปา
9.
10.
3388โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ1.นิชภา นาคสมบูรณ์
2.สรัญวุฐิ คำนึง
1.เนตรนภิศ สมานมาก
2.ธนกฤต น้อยหลุบเลา
3.พีนรัตน์ฎา แซ่เตียว
4.ปริษา ทองพันชั่ง
5.สุรางคณา พรมจันทร์
6.กุลสตรี พันธ์จิตร
7.ปนิดา บูรณกูล
8.ศิรดา อิงทอง
9.
10.
3484ชลราษฎรอำรุง1.กนกวรรณ บุญเรือง
2.ชญานิศา แก้วคำเจริญ
1.ศุภนุช อาวรณ์
2.ศิรภัสสร สุไชยะ
3.แพรวา หนูทิม
4.พลอยนภัส ธำรงมาลัยวงศ์
5.ปริยากร จันทร์ทองสุข
6.ภัสนันท์ ศรีเมฆ
7.วรนารี อ่าวชุติมานันท์
8.ธารนที ชินะภัทรพงศ์
9.
10.
3585ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี1.สุรไกร ไพรสณฑ์1.จิราพัชร เลานามสิงห์
2.พรพรรณ ทองปลิว
3.สาวิตรี แสงชาติ
4.สุภัสสร ตามสีวัน
5.ใบข้าว ท้าวสบาย
6.สิรินทรา ขุลีหลาย
7.สุทธิกานต์ สุขประเสริฐ
8.ศุภกานต์ แสนเทพ
9.
10.