โครงการนาฎศิลป์ไทย


ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานดนตรีคีตศิลป์ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะด้านนาฏศิลป์ นอกจากนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สนับสนุน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกของชาติ ให้คงอยู่สืบไป สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ว่า “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์” หลักเกณฑ์การประกวดนาฏศิลป์ไทย มีดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การประกวดนาฏศิลป์ไทย มีดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลดประกาศเชิญชวน ตัวอย่างหนังสือรับรอง


ประกาศเพิ่มเติม


1.   หลักเกณฑ์การประกวดนาฏศิลป์ไทย
2.   ประกาศผลการคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษา
3.   ประกาศผลการคัดเลือก ระดับประถมศึกษา
4.   เอกสารแนบท้ายประกาศ


วีดีโอ และ ไฟล์เสียง ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)


 
วีดีโอ เพลง ระบำไตรรัตน์
วีดีโอ ตัวอย่างท่ารำ เพลง ระบำไตรรัตน์
 
 

 


วีดีโอ และ ไฟล์เสียง ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖)


 
 

 

การตัดสินของคณะกรรมการการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด


สมัครเข้าแข่งขัน ระดับประถมศึกษา

สมัครเข้าแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา