โครงการนาฎศิลป์ไทย


ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานดนตรีคีตศิลป์ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะด้านนาฏศิลป์ นอกจากนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สนับสนุน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกของชาติ ให้คงอยู่สืบไป สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ว่า “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์” หลักเกณฑ์การประกวดนาฏศิลป์ไทย มีดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การประกวดนาฏศิลป์ไทย มีดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลดประกาศเชิญชวน ตัวอย่างหนังสือรับรอง


ประกาศเพิ่มเติม


1.   หลักเกณฑ์การประกวดนาฏศิลป์ไทย


วีดีโอ และ ไฟล์เสียง ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)


 
วีดีโอ เพลง ระบำไตรรัตน์
วีดีโอ ตัวอย่างท่ารำ เพลง ระบำไตรรัตน์
 
 

 


วีดีโอ และ ไฟล์เสียง ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖)


 
 

 

การตัดสินของคณะกรรมการการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด


สมัครเข้าแข่งขัน ระดับประถมศึกษา

สมัครเข้าแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา