โครงการดนตรีไทย

รายชื่อที่ได้รับ CD/DVD แล้ว

ประเภทวง

#รหัสชื่อโรงเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมนักแสดง
11โรงเรียนสตรีสิริเกศ1.ศุภพิชญ์ ศึกรักษา
2.ภูมิภัทร มาลี
3.ฐรัชญา เรียงความ
1.ธราเทพ อังคะสี
2.อรวิมลมาส ผลสุข
3.ศิริศักดิ์ วันเลิศ
4.พิชญะ หัสดีวิจิตร
5.วศินี ชาลี
6.วสิษฐ์พล สระโสม
7.กฤษดินทร์ ดีเลิศ
8.ณราวุฒิ มรรคสมาน
9.ปณิฑิ วิโรจน์กูลทอง
10.วริศรา รักชาติ
11.นันทิชา รุ่งเรือง
12.อศิรธาร ไชยเพ็ชร
13.เขมินทร์ คำโพธิ์
22โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร1.ธชาโชติ โกฎเพชร1.วรัชยา โอชาวัฒน์
2.ธนพล ปฏิแพทย์
3.กชกร วิเชียรรัตน์
4.นัทธมน สังแดหวา
5.ชลธิชา ผลรักษา
6.จิรวัฒน์ พรหมรัตน์
7.ภิภัทร มั่นเขตวิทย์
8.ล้อมพงษ์ อินทพางค์
9.ปิยวัฒน์ สุมาลุ
10.ภัทรธิดา ลิขิตธรรมรักษ์
11.จักรพงษ์ อินทรัตน์
12.ฐิตาพร น้ำเงิน
13.ปุณณวิช เธียรสรรชัย
33โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา1.ทิวัตถ์ ศรีวิโรจน์
3.ณัฐวุฒิ คำนึง
1.พิษณุ พุทษา
2.สุทิวัส โรจนหัสดิน
3.ชนะรัตน์ กำเนิดทอง
4.พชรดนัย โรจนหัสดิน
5.กันต์กวี หนูกลิ่น
6.ชาธิปัตย์ ชัยสุรินทร์
7.ธนวรรธน์ ห่อเพ็ชร์
8.อติรุจ ทองประวัติ
9.ณฐกร พุทธกูล
10.ณัฐพล สุวรรณหงษ์
11.กฤตธัช สาระแน่
12.จุฑาทิพย์ แก้วอุทัย
13.ปัญญพัสม์ ทองเเซม
44โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว1.ศิริ โชคสกุล
2.วรรณกวี ทองสีดา
3.กานต์ พงษ์ศรีเจริญสุข
1.สิรี จริยรังษีรัตนา
2.ชิษณุชา ชลสิทธางกูร
3.คมนภัส สุริยวรรณ
4.ศิลาดล นนตรี
5.ภาวดี วิเชียรรัมย์
6.นวพรรษ บุญเซ
7.โยษิตา ทรัพย์ทวีพงศ์
8.ธนกร แดงเนียม
9.กวินวัชร์ ศักดิ์สิทธิรัฐ
10.ปารวี หอมนิยม
11.มัชฌิมา แววสวัสดิ์
12.มัณฑิตา สุขดี
13.นันทวัฒน์ ถิ่นไทรขึง
55สิงห์บุรี1.อุเทน เปียหลอ
2.กิตติญา ทองโสภา
1.ชวกร สุขกระบิล
2.ปริณดา อ่อนกุล
3.เจษฎาภรณ์ ทองทัศน์
4.กมลเทพ ศุภนคร
5.อนุภัทร พลฤทธิ์
6.ชยาภรณ์ กุนากุล
7.สุรวิชญ์ ทิมทอง
8.สุริยา สุขสำราญ
9.กนกภรณ์ สุขสาร
10.อริสา แก้วสุพจน์
11.เทวา อินทร์ฤทธิ์
12.พิชญธิดา ตะโกทอง
13.วันชนะ นันโต
66หอวัง1.พิจิตร โตวรรณ
2.ชัยเทพ ชัยภักดี
1.เรืองเดช หงษ์เงิน
2.อชิระ เดชะเสน
3.ศศิมา คำศิริ
4.ลักษ์ พิวพิทย์ศิริกุล
5.แพรวเพชร แสงอรุณ
6.นพรุจ ทรัพย์อภิโชค
7.เบญญาภา นฤปเบญจพล
8.ธนนท์พร วัฒนะกีวงศ์
9.เมธาวี สุโพธิ์
10.เกสรา โชติรัตน์
11.อินทุกานต์ จารุตามระ
12.จิรัชญา ศรีนุช
13.ธีมาพร บุณยะกุล
77รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน1.ภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่น
2.ลภัสรดา ไววิลา
3.-
1.ธนพร สุภาพ
2.วรรณารัต มะคนมอญ
3.สุพิชญา ประณามเก
4.ณัฐนันท์ แก้วสีขาว
5.ยุทธนา กันญานะ
6.ซอล จากน่าน
7.ศิวัช แผ่นทอง
8.เตชทัต เกลียวสีนาค
9.เกียรติขจร เพ่งผล
10.กฤติญา อนันตนาคม
11.กนกรัตน์ จันทวัฒน์
12.มณีมณฑ์ อุไร
13.
88ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม1.สิริรักษ์ ฟูเฟื่อง
2.มนตรี เฉยดี
3.วรท วงค์กำภู
1.ณัฐดนัย พูลมาก
2.ิอาทิตย์ คล้ายแพร
3.พัชรพงษ์ บุราคร
4.อานนท์ คล้ายแพร
5.สุฑารัตน์ มือโซแฮ
6.จุฑามาศ แสงมณี
7.ฐิติวัฒน์ เปรมสมิทร์
8.ฐิติกร พิมพ์สุวรรณ์
9.พีรพัฒน์ กาญคามิน
10.ปาริฉัตร นนทา
11.อัญชลี เนตรทิพย์
12.รุ่งทิพย์ ขวัญเผือก
13.ณัฐณิชา เกษรบัว
99โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี1.นายนฤมิตร ทับแก้ว
2.พนินทร สังข์แป้น
1.นันท์นภัส อินยิ้ม
2.จิรภิญญา สีภูบาล
3.พลอยใส อินแสง
4.ศุภาพิชญ์ อ่อนแตง
5.ณัฐณิชา ด้วงทา
6.พิชญาภา ต่ายหัวดง
7.ญาณิศา ติ๊บนวล
8.กัญญาภัค ยอดเพชร
9.พราวไพลิน เอี่ยมสะอาด
10.พิมพ์วลัญช์ อ้นคูเมือง
11.รรรรรร เกษนรา
12.ภาวิตรา วุฒิสูง
13.กนกณัฐ รอดเทศ
1010เทพศิรินทร์1.พรพงษ์ สีลายงค์
2.รณชัย ถ้ำทอง
1.ณเรศ เอกสนธิ์
2.ศุกลวัฒน์ กุลปิยะวัฒน์
3.ชยางกูร เดชปัญญา
4.ชวินธร แดงประเสริฐ
5.ทรงกลด เลี้ยงภักษาหาร
6.ภูริช เหินสว่าง
7.ปุณยวีร์ เหลี่ยมสกุล
8.ปริวัฒน์ สดไธสง
9.เตชิต ฤทัยวิลาวัณย์
10.ธนพัฒน์ สวนเศรษฐ
11.กฤตภาส ลัดเล็ง
12.นิธิกันต์ ยอดฉุน
13.ชญานนท์ วิชชุประภา
1111ภัทรญาณวิทยา1.ปสุตา ศรีชญานนท์1.วัชรากร อุตะมะชะ
2.ธนวัฒน์ ศิลาเวียง
3.ณัฏฐ์ธมน เถรกุล
4.ศุภกร เที่ยงวงษ์
5.นพคุณ เเมขุนทด
6.ธัญญธร เปรมประเสริฐ
7.ญาณิศา จงรักษ์
8.เทียนชัย ง้วนเฮงเส็ง
9.ณภัทร ดวนขันธ์ุ
10.เทวฤทธิ์ ชาญภูมิดล
11.วิระวัฒน์ หงษ์แสน
12.ณัฐณิชา มาลา
13.ทองพูล วัชวงษ์
1213โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี1.ไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์1.นายพสุธาร สินภมร
2.วรรณษา บุญรณศิริกุล
3.ฐิติพัชร เอี่ยมสอาด
4.อลังการ แซ่เอี้ยว
5.ฟาติมา ม่วงใหม่
6.อริญชยา เขมสุข
7.ชนิษฐา อุตโม
8.ทรงธรรม กอบกุลกัลยกร
9.เวชพิสิฐ เรียงเครือ
10.กิตติทัต อ้นชนะ
11.กานต์ธนัตถ์ นิ่มปี
12.กรวิก ตรีไตรศูล
13.ฐิติพร เอี่ยมสอาด
1314โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา1. นงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี
3.วชิรพันธุ์ กิจเสมอ
1.อทิคม เพ่งเล็งผล
2.ณปวริศร์ วิรัตน์สกุลชัย
3.ปังปอน ชาวโพธิ์สระ
4.พิชญาพร พิมพ์ทอง
5.ศิริกร จรุงคนธ์
6.เบญญาภา ดิศโรจน์
7.ปุณยาพร ก้อนแพง
8.ณรงค์กร ปิยทับทิม
9.ปริญญาพงษ์ หินประกอบ
10.ปราณณิชา มโนมัธย์
11.ทัชชกร กออิสรานุภาพ
12.นวนันท์ ดั่งดาวดึงส์
13.สตางค์ วงค์สุวรรณ
1415สอาดเผดิมวิทยา1.วรภาส อุตรธรรม1.ธีระวุฒิ ปัญสุรินทร์
2.สิริวิมล แซ่อึ้ง
3.ธนธรณ์ บรรคุเนิน
4.วรุตน์ ฤทธิ์สุวรรณ
5.พลภัทร แพ่งลีลัด
6.กรวรรณ ขาวเรือง
7.รัชชานนท์ คำนวล
8.อนวัช พรหมศรี
9.ศวัสกร เกิดโสฬส
10.ธราเทพ แซ่ตั้ง
11.วิชชากร มีสุข
12.จุฑามาศ คีรีธาร
13.ชัยชนะพล ทองเขียว
1516โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา1.พัทธพงศ์ ขุนสุยหนู
2.กิติศักดิ์ พวงแก้ว
3.ชนะชัย บริรักษ์
1.พงศ์เลิศ แก้วสุนีย์กุลชา
2.ศุภฤกษ์ ซิ้มเจริญ
3.ชัยวัฒน์ โกศล
4.ธัญสรณ์ เอี่ยมสอาด
5.นุชวรากรณ์ วิบูลย์พันธ์
6.นพสิทธิ์ ทองคำชุม
7.ธนิสร ทุ่มขาว
8.ตรัยเมษ มหาวิเศษศิลป์
9.กิรติการณ์ อำนวย
10.ศศิภา ดารารัตน์
11.ณภัทร ศิริวัฒน์
12.แมน มะสะอะ
13.
1617โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย1.กฤษฎา สิมบุตร
3.-
1.ณัฐภัทร บุญเอี้ยว
2.กชพรรณ สงวนทรัพย์
3.กิตติภัทร บุญพรหม
4.นายศุภกร วัฒนะ
5.อิศเรศ เกตุพงษา
6.พงศธร บังชะฎา
7.วริษาณัชช์ ห้วยหงษ์ทอง
8.ชยากร มหาโยธา
9.มนทกานต์ คงดี
10.พัชราภา พวงศรี
11.มุนินทร์ ชูศรี
12.ปภัสศริ เอื่ยมศริยารักษ์
13.สุวิมล แสงจันทร์
1718โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)1.บุษราคัม จรรย์นาฏย์
2.ศิริธัญญา ตันสกุล
3.ปุรเชษฐ์ อันชิษฐากูร
1.สวิตต์ แซ่แต้
2.กวี เข็มเพ็ชร
3.เรนี วาวินยา กุย
4.สิรภัทร ตุลยพงศ์รักษ์
5.วิชัชกร สว่างศรีสกุล
6.นปภา โสมาเกตุ
7.ปภัชญา ลิ่มรัตนมงคล
8.พิชชาภา จีระพงศ์
9.ฑากูร สุภาพ
10.ปฐพี นาวงศ์
11.ณัฐณิชา ผมงาม
12.ทิพย์ณัชท์ชา โกไศยกานนท์
13.ฐาปนันท์ ศิริวัฒนานุกูล
1819สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1.ทิวากร ว่องเจริญ
2.สุทธิการ สุกิจปาณีนิจ
3.วรัญญา พันธ์แก้ว
1.ภครพร ชุณศาสตร์
2.ปิยธิดา จิตรโชติ
3.ภัทธนิศ งั่วลำหิน
4.วรินทร วงจำปา
5.มนต์พิพัฒน์ คงสมบูรณ์
6.เบญญาภา สีเสือ
7.ภรภัทร นกไพร
8.อัคริน เจนกระบวน
9.ธนบูลย์ กาละดี
10.มณินทร ชัยเฉลิมวรรณ
11.พิชยภา แสนทอน
12.ธัญยรัชต์ อุ่นคำ
13.พิชญาภา นัมคณิสรณ์
1920ราชวินิต มัธยม1.สุวัฒน์ชัย บุญรอด1.ธนกฤต น้อยเนาวรัตน์
2.ธนกฤต ธัญญาคุณาธร
3.เกษมณี อยู่เย็น
4.ติณณภพ ชมภูนุช
5.ศรายุทธ ทองแสน
6.กานต์สินี ศรีสุวัจรีย์
7.จารุรัตน์ คำภูเงิน
8.โตดี​ กสิ​เจริญ
9.ณัฐภาส แข่งขัน
10.ธิษณามดี ศรีสุวัจรีย์
11.กมลภพ สุขรัมย์
12.พิยดา แซ่จู
13.สุพิชญา วงษ์กำจัดภัย


ประเภทเดี่ยว เดี่ยวร้อง (มัธยมศึกษา)

#รหัสชื่อโรงเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมนักแสดง
12โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังเพชรบุรีนางศิริลักษณ์ อุบลน้อยพงษ์พัฒน์ ม่วงไทย
23บางบ่อวิทยาคมนายชัยธัช โพธิ์สุวรรณ,นายจักรกฤษณ์ ย่านกลางจันทร์จิรา จันทร์บำรุง
34โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นายตะวัน โตเอี่ยมภัคพล ศรีสุข
45เทพมงคลรังษีนางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุลพงศ์พล บ่อผล
56บ้านคลองครกนายธีรพร เว้นชั่วนพจักร พรายระหาร
67มหรรณพารามนางวาสนา นาครัตน์กัลยาณี หงษ์คำ
710สุรนารีวิทยานายวุฒิไกร กิขุนทดตุลยา เสนาะศรีตระกูล
811บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"นางสาวสมาพร สมสืบมินทร์ตรา นรดี
913วัดนวลนรดิศนางสาวนางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ปภาวดี สำราญสุข
1014 โรงเรียนกาฯจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีนายชินวัฒน์ ปานมั่งมีณัฏฐวี อุทุมพร
1115หอวังนายพิจิตร โตวรรณพลอยไพลิน สุทธิชน
1216ชำนาญสามัคคีวิทยานายวรุฒ บุญประเสริฐราเชนทร์ ณ วังน้อย
1317ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมนายธานันทร์ ศูนย์กลางสุชาวดี แก้วทวี
1418เรณูนครวิทยานุกูลนางสาวสุภาวินี บุญรักษาเกริกไกร คงเจริญ
1519โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยานางจุฑามาศ น้อยยมนพดล ฉาดฉาน
1620โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครนางวาศิกา ภู่นาคมินทร์ตรา รักษาพล
1721โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสนายอินทนนท์ ดงเจริญจุฑามาศ ศรีคำ
1822วัดนวลนรดิศนางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์พชรพร ลือยศ
1923อู่ทองนายณัฐพงศ์ บุญส่งนพรัตน์ แสงจันทร์
2024โพธาวัฒนาเสนีนายสุริยันต์ มาลาพิชานันท์ นิยบุญ
2125โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีนายไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ชนัญชิดา ศุภติมัสโร
2231โรงเรียนทุ่งสงนางสาวจิรนันท์ เกิดกายพันธ์ธัญชนก ปานตุน
2333โรงเรียนทุ่งสงนางสาวจิรนันท์ เกิดกายพันธ์ต่อพงษ์ สวัสดิวงศ์
2442จระเข้หินสังฆกิจวิทยานายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะบรรณสรณ์ บัวคลี่
2544โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานางนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลีธามม์ จรรย์นาฏย์
2645โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานายโกเมศ เชาวนะญาณนิธิกร เชี่ยววิริยะกุล
2747โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานายโกเมศ เชาวนะญาณกฤติเดช สงเคราะห์ชน
2848กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีนายมารุต คนหลักพัชมณฑ์ รุ่งเรือง
2949โรงเรียนชลกันยานุกูลนายนทีธร จุงเลียกปุญญิศา โสรัจจตานนท์
3050โรงเรียนชลกันยานุกูลนายนทีธร จุงเลียกพัชรวลัย วงศ์ล้อมนิล
3151โรงเรียนชลกันยานุกูลนายนทีธร จุงเลียกวาสนา บำรุงนอก
3252โรงเรียนชลกันยานุกูลนายนทีธร จุงเลียกสวิตตา อุตรวณิช
3353โรงเรียนชลกันยานุกูลนายนทีธร จุงเลียกภาพิมล หิรัญญากร
3454โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์สัณหณัฐ เพ็งสุข
3556โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์รมินดา ฉัตรกมลวาทิน
3657โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์ณิชมน โคตรพรม
3761เทพศิรินทร์ สมุทรปราการนายรณกร มะโนวรรณจิดาภา บุญรัตนาคม
3862เทพศิรินทร์ สมุทรปราการนายรณกร มะโนวรรณอภินัทธ์ ทับทอง


ประเภทเดี่ยว เดี่ยวเครื่องสาย (มัธยมศึกษา)

#รหัสชื่อโรงเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมนักแสดง
11โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นายตะวัน โตเอี่ยมวิภากร ตันโสรัจประเสริฐ
22แสนสุขนางสาวนัทชริดา จันทร์หอมธยศ เสงี่ยมงาม
33โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นายตะวัน โตเอี่ยมรุจลดา บุญมาก
44โรงเรียนบางบาลนายวรพงษ์ พุ่มพฤกษ์ธีระพัท น้อยโสภณ
55ราชวินิตบางแก้วนางณมลชนก ชาตรูประมัยนางสาวเพ็ญพิชชา รื่นสุข
66ชลราษฎรอำรุงนางสาวณัฐธภา เหล่าตระกูลวรกร อ่อนคลาย
77เทพศิรินทร์นายพรพงษ์ สีลายงค์วีรานุวัตร์ เจริญรัชต์
88ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมนายกำพู อักษรพรพิชัย อ่อนชมภู
99ปากเกร็ดนางสาววรางคณา เต้พันธ์รันเวย์พัฒน์ อุ่นมั่น
1010โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครนายมนตรี ชัยศิริพัณณิตา บุญเส็ง
1111โรงเรียนบ้านไผ่นายสมชาติ กัลยาบาลนิชนันท์ กัลยาบาล
1212โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"นางสาวประวรรณี จักขุจันทร์วรุตม์ ศิริสวัสดิ์
1313โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีนายไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ณัฐนนท์ ป่าเมือง
1414โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานางนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลีเปรมอัปสร อำนวยชัยศิลป์
1515โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานายพัทธพงศ์ ขุนสุยหนูสุวิจักขณ์ กลับดี
1616โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานายพัทธพงศ์ ขุนสุยหนูชนากานต์ สุวัชรชัยติวงศ์


ประเภทเดี่ยว เดี่ยวปี่พาทย์ (มัธยมศึกษา)

#รหัสชื่อโรงเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมนักแสดง
11โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นายตะวัน โตเอี่ยมวัชรพล เพิ่มสุข
22แสนสุขนางสาวนัทชริดา จันทร์หอมจีรนันท์ อธิจร
33บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีนายเดชา ลิ่มเชยพีรภัทร ตระกุลจันทร์
44โรงเรียนวัดเซิงหวาย(ประชารัฐอุทิศ)นายจิรัฏฐ์ ดีชัยชัยวิทย์ เฉลยศักดิ์
55บางบ่อวิทยาคมนายชัยธัช โพธิ์สุวรรณ,นายจักรกฤษณ์ ย่านกลางณัชพล พรมสาตร์
66โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นายตะวัน โตเอี่ยมศุภวิชญ์ บุรีรัตน์
77มหรรณพารามนางวาสนา นาครัตน์ภัทรกันย์ สุวรรณ์
88โรงเรียนบางบาลนายวรพจน์ บุญสูตรกฤษฎา แจ้งมาก
99โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศนายชัยวัฒน์ พึ่งทองคำธนกฤษ บุญจันทร์
1010 โรงเรียนบางบัวทอง นายพรภิรมณ์ จิตรีงามกิตติศักดิ์ เลียมไธสง
1111โรงเรียนบางบัวทองนายพรภิรมณ์ จิตรีงามธันยบูรณ์ ชุนเดชสัมฤทธิ์
1212ราชวินิตบางแก้วนายสุรศักดิ์ ปานลักษณ์พีระ มะหะมัด
1313ราชวินิตบางแก้วนายกานต์ พงษ์ศรีเจริญสุขคุณานนต์ พิชญานนท์
1415สิงห์บุรีนายอุเทน เปียหลอนายณภัทร ธานวัตร์
1516เทพศิรินทร์นายพรพงษ์ สีลายงค์ธีราณุวัตร์ เจริญรัชต์
1617เทพศิรินทร์นายพรพงษ์ สีลายงค์ณริศ เอกสนธิ์
1718โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายเคียง ชำนิณัฐดนัย ปานชู
1819ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมนายมนตรี เฉยดีศรันรัชต์ สุขกำเนิด
1922โรงเรียนเวียงสระนายทินกร ดวงนิราสต้นกล้า แก้วสกุลทอง
2023โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยานางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติณัฐสิทธิ์ พิลึก
2124โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีนางสาวพันทิวา วาศนาวินปฏิมากร สงวนพงษ์
2225โรงเรียนจิตรลดานายถาวร ศรีผ่องวรวิชญ์ โรหิตาจล
2326โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยนายธัญญากร ธรรมกายภานุเดช โตทอง
2427โรงเรียนสาธิตบางนานายกฤษณะ พยัคฆ์พุฒิพงศ์ ดอกพุฒ
2528โรงเรียนสาธิตบางนานายกฤษณะ พยัคฆ์ณภัทร พันธะลี
2630โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์พีรวิชญ์ บุญเกิด
2740โรงเรียนสาธิตบางนานายกฤษณะ พยัคฆ์นราวิชญ์ พันธ์หว้า
2842โรงเรียนทุ่งสงนางสาวจิรนันท์ เกิดกายพันธ์ธีร์ธวัช วิเชียรรัตน์
2943โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชานายพงศกร เกิดวิเชียรปัญญา แจ้งใจ
3045โรงเรียนไทรน้อยนางสาวกันยารัตน์ แก้วสืบศรีวนิดา คงชุ่ม
3146เสิงสางนายปัญญา ไข่พรมราชภาวิตร จันพักลาน
3247โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายทศพร กลิ่นหอมธีร์ นพเกตุ
3349โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานายกิติศักดิ์ พวงแก้วธนภรณ์ วรรณรัตน์
3453โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานายกิติศักดิ์ พวงแก้วปรมินทร์ พูลภิรมย์
3554โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมนายพลากร ทิพย์มาลาวรัญชลี จิตรประวัติ
3655โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนายสิทธิพล ศรีมานะสุวรรณรวิศปรัชญ์ ต๊ะสิทธิ์
3756โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนายสิทธิพล ศรีมานะสุวรรณกิตติเกษม สมดังเจตน์


ประเภทเดี่ยว เดี่ยวร้อง (อุดมศึกษา)

#รหัสชื่อโรงเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมนักแสดง
14มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายภาณุภัค โมกขศักดิ์บดินทร์ แพงชัยภูมิ
26มหาวิทยาลัยนเรศวรนางสาวบุตรี สุขปานชญาดา โคตรสมบัติ
37มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานายรัชวิช มุสิการุณนาย คณนาถ อิศโร


ประเภทเดี่ยว เดี่ยวเครื่องสาย (อุดมศึกษา)

#รหัสชื่อโรงเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมนักแสดง
11มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายภาณุภัค โมกขศักดิ์นันทิพัฒน์ ศรีวิเศษ
23จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีปาณิสรา บุญโยประการ
34มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานายรัชวิช มุสิการุณธีรภัทร์ นุ่มนาม
45มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานายรัชวิช มุสิการุณสิริลักษณ์ ศรีรัตน์
56จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีธนะพัฒ ฐานิตสรณ์
67มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนางวิริยา โยธาภักดีชนกนาถ วิเศษชลธาร


ประเภทเดี่ยว เดี่ยวปี่พาทย์ (อุดมศึกษา)

#รหัสชื่อโรงเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมนักแสดง
11มหาวิทยาลัยนเรศวรนายพรชัย ผลนิโครธนาคนรินทร์ ทรายคำ
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณธรรศ จักษา