โครงการดนตรีไทย


ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานดนตรีคีตศิลป์ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะด้านดนตรีคีตศิลป์ นอกจากนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สนับสนุน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกของชาติ ให้คงอยู่สืบไป สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ว่า “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์”
หลักเกณฑ์การประกวดดนตรีคีตศิลป์ไทย มีดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลดประกาศเชิญชวน ตัวอย่างหนังสือรับรอง


ประกาศเพิ่มเติม


1.   เกณฑ์การประกวดดนตรี คีตศิลป์ไทย

วีดีโอ และ ไฟล์เสียง


 
วีดีโอ ตัวอย่างทำนองหลัก เพลงการเวกเล็ก เถา
วีดีโอ ตัวอย่างการขับร้องเพลงการเวกเล็ก เถา
 
 

 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


สมัครเข้าแข่งขัน