โครงการดนตรีไทย


ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานดนตรีคีตศิลป์ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะด้านดนตรีคีตศิลป์ นอกจากนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สนับสนุน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกของชาติ ให้คงอยู่สืบไป สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ว่า “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์”
หลักเกณฑ์การประกวดดนตรีคีตศิลป์ไทย มีดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลดประกาศเชิญชวน ตัวอย่างหนังสือรับรอง


ประกาศเพิ่มเติม


1.   เกณฑ์การประกวดดนตรี คีตศิลป์ไทย
2.   ประกาศผลการคัดเลือก วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่
3.   ประกาศผลการคัดเลือก เดี่ยวขับร้อง ระดับมัธยมศึกษา
4.   ประกาศผลการคัดเลือก เดี่ยวขับร้อง ระดับอุดมศึกษา
5.   ประกาศผลการคัดเลือก เดี่ยวซออู้ ระดับมัธยมศึกษา
6.   ประกาศผลการคัดเลือก เดี่ยวซออู้ ระดับอุดมศึกษา
7.   ประกาศผลการคัดเลือก เดี่ยวระนาดเอก ระดับมัธยมศึกษา
8.   ประกาศผลการคัดเลือก เดี่ยวระนาดเอก ระดับอุดมศึกษา
9.   เอกสารแนบท้ายประกาศ

วีดีโอ และ ไฟล์เสียง


 
วีดีโอ ตัวอย่างทำนองหลัก เพลงการเวกเล็ก เถา
วีดีโอ ตัวอย่างการขับร้องเพลงการเวกเล็ก เถา
 
 

 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


สมัครเข้าแข่งขัน