ใบสมัครโครงการดนตรีไทยสมัครแข่งขันประเภททีม


ประเภททีม

สมัครแข่งขันประเภทเดี่ยว (มัธยมศึกษา)


เดี่ยวร้อง เดี่ยวเครื่องสาย เดี่ยวปี่พาทย์สมัครแข่งขันประเภทเดี่ยว (อุดมศึกษา)


เดี่ยวร้อง เดี่ยวเครื่องสาย เดี่ยวปี่พาทย์การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด